Jméno: Heslo:
Přihlášení:

 

Souhrná zpráva


Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0029

Název projektu: SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku

Příjemce: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

Datum zahájení realizace: 25.11.2009

Datum ukončení realizace: 30.06.2011

Partneři projektu: nejsou

Stručný popis průběhu realizace projektu

V první fázi byly vypracovány elektronické vzdělávací texty pro výuku jazykových a odborných předmětů na škole. Tyto elektronické texty jsou k dispozici studentům prostřednictvím webových stránek. Studenti si je mohou stahovat, tisknout a využívat ve výuce místo mnohdy chybějící odborné literatury.

V druhé fázi pak došlo k ověřování těchto textů, k jejich aktivnímu využívání ve výuce.

V rámci projektu došlo také k proškolení vyučujících - tvůrců elektronických vzdělávacích textů v oblasti práce s PC a také v měkkých kompetencích.

Pro studenty byly zorganizovány výjezdy do zahraničí zaměřené na praktické využití cizích jazyků.

Pro podporu výuky odborných předmětů byly zorganizovány odborné exkurze.

Dosažené cíle projektu

Vytýčené cíle projektu se podařilo splnit. Výukové texty žáci používají v hojné míře. Důkazem je monitorovaný přístup na web, kdy po několika měsících činnosti je registrováno více než 10 000 přihlášení žáků.

I výstupy z výjezdů a exkurzí ukazují na kladný ohlas ze strany cílové skupiny.

Zpětná vazba od cílových skupin

Bylo provedeno dotazníkové šetření, které ukázalo na smysluplnost celého projektu a požadavek na pokračování v této činnosti. Na základě těchto poznatků jsme podali navazující projekt, který jsme ještě rozšířili o konání odborných kroužků a soutěží.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů


Publicita projektu byla splněna:

Všechny nakoupené pomůcky byly opatřeny nálepkou s logolinkem, cíle projektu byly publikovány v novinách, byly vytištěny informační letáky, které se rozdávají žákům a široké veřejnosti, byly zhotoveny reklamní předměty pro zvýšení publicity a v neposlední řadě funguje i web projektu www.sps-vitkovice.cz/projekt

Webové stránky projektu www.sps-vitkovice.cz/projekt

Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu je zaručena dlouhodobým využíváním vytvořených učebních textů. Výstup z tohoto i jiných projektů si klade jeden ze základních cílů, a to přitáhnout žáky ke studiu náročných technických oborů. což se zatím daří.

Problémy při realizaci

Problémy byly s průběžným financováním projektu a chybějícími prostředky na provozním účtu školy zejména na začátku kalendářního roku. Proto byly mnohé pomůcky a reklamní předměty nakoupeny až v závěru realizace projektu a nikoliv na začátku, jak by se hodilo. Nicméně tyto pomůcky a další materiály budou využívány v rámci udržitelnosti projektu.

Horizontální témata

Rovné příležitosti

Veškeré aktivity projektu jsou v souladu se zásadami rovných příležitostí. Všichni studenti bez rozdílu, budou mít přístup k výstupům projetu.

Udržitelný rozvoj

Prioritou pro naši organizaci je příprava mladých lidí na výkon technických profesí a dobrou adaptabilitu na trhu práce. Výstupy tohoto projektu dávají možnost učitelům, aby se ve výuce věnovali více praktickým činnostem a procvičování, čímž zvyšují uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Výstupy/produkty projektu